سفارش تبلیغ
صبا ویژن

88/7/8
10:16 صبح

دستور رهبری!

بدست روح اله ریاضی در دسته خاطره

مصطفی می گوید:از برادرم پرسیدم اگر رهبری به تو بگوید و بدون آنکه دلیلی بیاورد که بیایی و منو بکشی،چی کار می کنی؟

او هم جواب داد که می آیم و تو را می کشم.

بعد با همان لهجه خاصش گفت: خوب نباید این طوری باشد!