سفارش تبلیغ
صبا ویژن

88/6/9
2:50 عصر

مرتضوی معاون دادستان کل شد

بدست روح اله ریاضی در دسته

سعید مرتضوی ارتقا مقام پیدا کرد یا تنزل رتبه؟

این سوالی است که پاسخگویی به آن در جمهوری اسلامی بسیار سخت است.چه اینکه پست و مقام در کشور ما نشان دهنده قدرت نفوذ و احترام شخص نیست.

لباس شخصی در ظاهر بی نام و نشان ،بیش از مامور انتظامی و اطلاعاتی حاشیه امنیت دارد .و اگر اقتضا کند،قدرت دادستان تهران از دادستان کل کشور بیشتر خواهد بود.

هر چه باشد این جابجایی پیام خوبی برای امثال من ندارد.چرا که می گوید مسوولان ما حاضر نیستند در برابر این موج بی اعتمادی که در جامعه به وجود آمده ،حتی امثال مرتضوی را برای دوره ای کوتاه برکنار کنند.

البته شاید از نظر آنان اتفاق خاصی نیافتاده که چنین برکناری لازم باشد.