سفارش تبلیغ
صبا ویژن

89/12/29
12:33 صبح

زاید و لازم

بدست روح اله ریاضی در دسته

اصطلاحی در علم مدیریت وجود داره به نام «زاید و لازم».مثال واضح اش هم ترمز دستی ماشین است.که اگر چه در نگاه همه زاید به نظر می رسد اما برای هر وسیله نقلیه ای لازم است.اما لزوم وجود ترمز دستی در مغایرت با ذات وسیله نقلیه است.یعنی ترمز دستی برای این ساخته شده تا مانع حرکت وسیله شود.وسیله ای که ذات و علت وجودی اش حرکت است.

حالا در نظر برخی افراد در ظاهر مذهبی عقل و تفکر و اندیشیدن و پرسش گری هم همین حالت زاید و لازم را دارد.و اگر ازشان بپرسی کارکرد این عقل در چیست؟ خواهند گفت در اطاعت پذیری و نپرسیدن و بصیرت ادعایی!

واقعا خدا عقل را برای این فرستاده که صرفا تشخیص دهی باید از چه کسی بدون چون و چرا اطاعت کنی؟ و در زمان اطاعت نپرسی و کنکاش نکنی؟

الله اعلم