سفارش تبلیغ
صبا ویژن

89/8/9
3:13 عصر

حساب و کتاب ساده!

بدست روح اله ریاضی در دسته

همه اش یک حساب و کتاب ساده است.

یک رقمی قرار است از مردم به خاطر حذف یارانه ها بگیرند.در عوض اش نصفی اش را دوباره به آنها برگردانند.80 تومان ازت می گیرند.40 تومانش را با منت بهت بر می گردانند.

بعد می گویند مردم اضافه می آورند! و می توانند پس انداز کنند.

آدم یاد شعارهایی می افتد که زمان انتخابات نثارشان می کردند.