سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی

89/8/2
2:43 عصر

مدیریت اسلامی!

بدست روح اله ریاضی در دسته

یکی از اساتید ما می گفت که مفهوم مدیریت از وقتی به کار رفت که سازمان ها ایجاد شدند. و سازمان ها هم عمری حداکثر دویست ساله دارند.

حالا چگونه می توان تعبیر مدیریت اسلامی را به کار برد،سوالی است که برای استاد ما حل نشده!

شروع حمله به علوم انسانی