سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

89/6/18
4:11 عصر

سوالهای مهمان

بدست روح اله ریاضی در دسته

وقتی مهمانی تمام می شود،‌با آواری از سوال های پاسخ نگرفته رها می شوی
که آیا دوباره به این مهمانی دعوت خواهم شد؟
آیا با این وضع ندار من،‌کسی مرا دعوت خواهد کرد؟
آیا ره توشه این مهمانی کفاف بقیه سالم را می دهد؟
و
آیا من مهمان خوبی بودم؟
خداحافظ ای ماهی که در تو آرزوهایمان به ما نردیک شد.