سفارش تبلیغ
صبا ویژن

89/5/25
12:15 عصر

تبلیغ روزه خواری!

بدست روح اله ریاضی در دسته

باشگاه استیل آذین بیانیه داده که علی کریمی به دلیل «حرمت شکنی و تظاهر به روزه خواری» از این باشگاه اخراج شده.در ادامه هم این کارشان را «ایستادگی و پافشاری بر مبانی دین مبین اسلام و اصول اخلاقی »دانسته.
تا آنجا که من می دانم گناه افشای فاحشه در بسیاری از موارد از انجام فاحشه بزرگ تر است.
یعنی اگر شما نماز نخوانید یک گناه مرتکب شده اید ولی اگر بروید بیرون و بگویید من نماز نمی خوانم گناه بزرگتری انجام داده اید.
این که یک بازیکن فوتبال در سر زمین تمرین که شاید 200 نفر هم آنجا نباشد ،‌روزه خواری کند کجا و بیانیه دادن و تبلیغ میلیونی آن کجا.