سفارش تبلیغ
صبا ویژن

87/11/23
12:27 عصر

آداب معاشرت!

بدست روح اله ریاضی در دسته

وقتی مادربزرگ مشهد می رود، یکی به اعضای خانواده مان اضافه می شود.این دفعه هنوز دلمان نیامده پسش بدهیم.

جدا از چهچه ای که گاه و بیگاه نصیبمان می کند، هر وقت از کنارش رد می شویم، به میله دیگر قفس می پرد و با صداهایی کوتاه و دلنشین گویی به ما سلام می کند.اگر به سبک خودش جوابش را بدهیم ،کار به احوالپرسی و ... هم می کشد.

دوهفته است این قناری کوچک به ما درس آداب معاشرت می دهد!