سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی

89/4/23
10:58 عصر

سلام بر تو!

بدست روح اله ریاضی در دسته

سلام بر تو، چه داستان فطرس ملک واقعی باشد و چه ...
سلام بر تو،‌چه دختری به نام رقیه داشته باشی و چه ...
سلام بر تو ،‌چه داستان رایج شهادت عباس ات این گونه باشد و چه ...
سلام بر تو ، چه  در قسمت چپ عرش نشسته باشی و چه...
سلام بر تو ،‌چه هنگامی که آب می نوشم و چه ...
سلام بر تو،‌دقیقا همان تویی که از روی قرائت های رسمی و روضه های عجیب و غریب و شلوغی محرم و حرف این و آن نشناختم ات.که وقتی نامت را بردم،‌دلم آن چنان لرزید ،که دانستم هستی.
ورای تصور و ادراک و احساس من.
امشب هم فقط از تو یک خواسته دارم.باز هم باش و دلم را تکان بده ،که سخت به این مرحمت تو محتاجم ارباب!