سفارش تبلیغ
صبا ویژن

89/2/22
9:36 عصر

در حکایت تلخ کامی!

بدست روح اله ریاضی در دسته

سالهای گذشته ، وقتی رهبر به نمایشگاه کتاب می رفت، کامم شیرین می شد. می گفتم علاوه بر رهبری اش،‌اهل کتاب و فرهنگ و اندیشه هم هست. و این حسنی مزید بر حسن هایش است.
امسال اما، ‌ایستاده بودم چندمتری آن طرف تر کسانی که شعارهای همیشگی را در مدح اش می دادند و در میان کسانی بودم که یا بی تفاوت نسبت به این حضور بودند و یا تمسخر می کردنذ؛‌ اگر چه از جمع آنان نبودم.
در شرح حالم،‌فقط همین را بگویم که در این چند ماه،‌ آنقدر کام چون منی تلخ شده... ، که با این چیزها شیرین نمی شود.