سفارش تبلیغ
صبا ویژن

89/1/27
10:55 صبح

برخی اصول غیراساسی قانون!

بدست روح اله ریاضی در دسته

در قانون اساسی جمهوری اسلامی، فصلی به نام حقوق ملت وجود دارد.که بعد از اصول کلی و اساسی ابتدایی ،اولین فصل است.شاید می خواستند با این تقدم بر مقدم و اساسی بودن حقوق ملت تاکید کنند.
یک نکته جالب دیگری هم که وجود دارد این است که در بازنگری قانون اساسی هیچ کدام از این اصول تغییر نکرده اند و اصلی به آنها اضافه نشده.
برخی از اصول حقوق ملت دارای شرطی چون مگر به حکم قانون هستند که می شود برایشان قانون تراشید و تفسیرشان کرد. اما برخی از آنها بدون شرط و تبصره بیان شده اند که به نظر نمی رسد بتوان به راحتی عدم اجرایشان را توجیه کرد.
برای آگاهی برخی دوستان ،‌تعدادی از اصولی را که ان شاا... اجرا می شوند، برایتان می گذارم.من خودم موارد بسیاری از نقض این اصول در ذهن دارم ولی برای اینکه ذهن ها منحرف نشود ،‌فعلا بیانشان نمی کنم.

اصل بیست و سوم
تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.

اصل سی و دوم
هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند.در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه،در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.

اصل سی و ششم
حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
(به این یادداشت مراجعه کنید)

اصل سی و هفتم
اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود،‌ مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل سی و هشتم
هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.

اصل سی و نهم
هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر ،‌بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.

یک نکته ای را هم در آخر بگویم که دیگر قوانین در صورت مغایرت با اصول قانون اساسی باطل می باشند مگر آنکه خود قانون اساسی چنین اجازه ای به آن ها داده باشد.که در این اصول بیان شده چنین اجازه ای داده نشده.بنابرگفته استادنا آیت الله جوادی آملی حتی رهبری نظام هم امکان نقض این قوانین را ندارد.