سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی

88/12/19
8:21 صبح

دکتر قول داد

بدست روح اله ریاضی در دسته

قول دادند که تورم بیش تر از 11.6 درصد نشود.
حالادیگه حرفیه؟
دستتان درد نکند از این تلاش های فشرده و شبانه روزی
یا می دانستید سر کارید و یا سر کار رفتید.
رای تان را بدهید و بروید دنبال کارهای کوچک تری چون نامه تقدیر و تشکر نوشتن
این کارها و حرف ها به شما نیامده که فضولی اش را می کنید.
این یادداشت هم خواندش بد نیست اگر چه تکراری است.