سفارش تبلیغ
صبا ویژن

87/9/25
3:28 عصر

رهبر در علم و صنعت 2

بدست روح اله ریاضی در دسته

از بیت گفته اند که آقای خامنه ای راضی نیست کلاسها تعطیل شود،این را بچه ها می گویند.

یعنی برای چنین اتفاقی که طی چهار سال اخیر در دانشگاه های تهران بی سابقه است هم نباید علم و دانش و ...تعطیل شود.

یعنی هر استاد و دانشجویی که خواست برود دیدار و بقیه که نخواستند بروند سر کلاس.

یعنی اشاره به همان بخش سخنان رهبری که نهضت علمی را توصیه کردند.

یعنی بینش بزرگ و دوراندیشی و به تعبیر بهتر بصیرت.

و هزار و یک یعنی دیگر

اما در عمل ،در بسیاری از دانشکده ها پلمپ شده و کیف بردن در بسیاری از جاها ممنوع است.تازه غرولندی هم می کنند که گفته بودیم کیف نیاورید و کار ما را زیاد کردید.بعد هم می گویند حفاظت می طلبد.

خیلی وقت ها حرف ها تا به ما برسد عوض می شود و ...